Στόχος - Σκοπός

Στόχος - Σκοπός  Στόχος

Στόχος του εργαλείου σύγκρισης τιμών είναι να:
  1. Προσφέρει την απαραίτητη υποδομή αναζήτησης και συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε ο καταναλωτής ενέργειας να επιλέξει προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις ανάγκες του.
  2. Ενθαρρύνει τους Προμηθευτές να αναπτύσσουν προϊόντα ελκυστικά προς τους καταναλωτές, τα οποία να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και σαφήνεια ως προς τις χρεώσεις και τυχόν προωθητικές ενέργειες.
Τα ενεργειακά προϊόντα που βρίσκονται στην εφαρμογή, παρέχονται από τους ίδιους τους Προμηθευτές της ενεργειακής αγοράς.

 

Στόχος - Σκοπός  Σκοπός

Στο ενωσιακό δίκαιο ορίζεται ρητά ότι οι οικιακοί πελάτες και οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να απολαύουν του δικαιώματος εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σε συγκρίσιμες, και διαφανείς τιμές. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με το κόστος της  ενέργειας που καταναλώνουν, βάσει των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας στις πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματωθεί μέσω ενός εργαλείου σύγκρισης τιμών δηλαδή μιας εφαρμογής ειδικού σκοπού για την παρακολούθηση και σύγκριση τιμών και προϊόντων της λιανικής Ενεργειακής Αγοράς (ηλεκτρισμού και φ.α.). Το εργαλείο σύγκρισης τιμών θα διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και θα επιτρέψει στους τελικούς καταναλωτές, στο μέτρο του εφικτού, να προβαίνουν σε αποτίμηση του κόστους της παροχής υπηρεσίας και στην επιλογή προμηθευτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητά τους να συγκρίνουν τιμές και να προβαίνουν στις πιο συμφέρουσες και κατάλληλες για αυτούς επιλογές.

Θεσμικό Πλαίσιο
Θεσμικό Πλαίσιο
Οφέλη καταναλωτή
Οφέλη καταναλωτή