Θεσμικό Πλαίσιο

Θεσμικό Πλαίσιο  Θεσμικό Πλαίσιο

  1. Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 "Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ" (ΕΕ L 211 της 14.8.2009) και της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 "Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ" (ΕΕ L 211 της 14.8.2009).
  2. N.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 22-24, 27 και 49.
  3. Κατευθυντήριες Γραμμές που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της πρακτικής υιοθέτησης εργαλείων σύγκρισης τιμών (Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools, Ref: C12-CEM-54-03 10 July 2012). 
  4. Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β΄ 832, 09.04.2013) όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 7.
  5. Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας «Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β΄1969/2018) όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 7.
  6. N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
  7. Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
  8. Υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/08.01.2018 (ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018) Υπουργική Απόφαση περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’ 1403), όπως ισχύει.
  9. Ο Κανονισμός λειτουργίας του εργαλείου σύγκρισης τιμών στον τομέα της λιανικής αγοράς ενέργειας (ΦΕΚ B 1254/ 12.04.2019)».
  10. Η Απόφαση ΡΑΕ υπ.αριθμ. 409/2020 «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ΧΤ» (ΦΕΚ B 1364/ 14.04.2020)».
Οφέλη καταναλωτή
Οφέλη καταναλωτή
Στόχος - Σκοπός
Στόχος - Σκοπός